Narayana Tirtha


List of Compositions


No. Compositions Ragam Talam
1 Advaya makhanditama Nadanamakriya Jhampa
2 Agresaro mahatmanam Ragamalika Adi
3 Akruro gamayati (tar) Behag Adi
4 Akruro gamayati Kalyani Adi
5 Alokaye rukmini kalyana gopalam nilamegha (tar) Kambhoji Adi
6 Alokaye shri balakrishnam sakhi ananda sundara (tar) Huseni Adi
7 Aranipatra balasagusa bharam Saurashtra Adi
8 Ashesha loka karanam Shankarabharana Chapu
9 Avalokaya bhaismi vadanam Kalyani Chapu
10 Avalokayata shri govindam Shankarabharana Triputa
11 Avaranam mama (tar) Dhanyasi Adi
12 Avataram amissvaram Saveri Chapu
13 Avadharaya mam ishvaram devadi devam (tar) Purvikalyani Adi
14 Avataraya mam ishvaram devadi devam (tar) Saveri Chapu
15 Avalokayata shri (tar) Kurinji Chapu
16 Ayadi chaturasyo Nadanamakriya Adi
17 Ayadi chaturasyo Ragamalika Adi
18 Ayadi nagadhara kathambam Nadanamakriya Adi
19 Ayahi madhava madhava he krishna sangava (tar) Kambhoji Chapu
20 Ayahi vraja yuvatibruda Kedaragaula Adi
21 Ayahi vraja yuvati (tar) Hamsanandi Adi
22 Bala gopalamamuddhara krishna Mohana Chapu
23 Bala gopalakrishna pahi pahi nilamegha sharira (tar) Mohana Triputa
24 Bhavaye hridayaravinde tavaka padaravinde (tar) Bilahari Adi
25 Bhavaye sakhi he bhavaye (tar) Ahiri Adi
26 Bho bho vrajapura naryaha Kalyani
27 Bhramagantim guru krushavantam Madhyamavati Adi
28 Bhuyo bhuyo yache anjalina bhuman tvayi (tar) Punnagavarali Triputa
29 Brindavanam adhunamanye sakhi brihadaranyam (tar) Mukhari Adi;Triputa
30 Brindavanam adhunamanye sakhi brihadaranyam (tar) Punnagavarali Triputa
31 Damodara tavaka prabhavam aham Kalyani Adi
32 Deva deva prasidhame Revagupti Adi
33 Deva devam (tar) Sindhubhairavi Chapu
34 Deva devam kveditam Madhyamavati Chapu
35 Deva guru shikshanam dehi Mukhari Adi
36 Dhanya dhanyoham jagaditale Punnagavarali Chapu
37 Dhrstava surendram bhramhanam Bhairavi
38 Dhruva mandala panditam vadhujanam Chenjuruti Rupaka
39 Dhruva matyamukha mukhyaihi Nata
40 Drakshyami gokula nilayam gopi madhavam (tar) Madhyamavati Adi
41 Ehi ehi vijayagopala (tar) Saurashtra Adi
42 Ehi mudam dehi shri krishna krishna mam pahi Kambhoji Adi
43 Ehi mudam dehi shri krishna krishna mam pahi (tar) Khamas Adi
44 Ehi mudam dehi shri krishna krishna mam pahi (tar) Yadukulakambhoji Adi
45 Ehi mudam mama dehi jaganmohana krishna (tar) Anandabhairavi Triputa
46 Ehi mudam mama dehi jaganmohana krishna (tar) Saveri Chapu
47 Ekanta bhakti samyuktaha Nadanamakriya Adi
48 Evam gopyaha tataka Bhairavi
49 Evam stithe jagannathe Kambhoji
50 Evam stutaha sa govindaha Nadanamakriya
51 Gopairanukatao nityam Ragamalika Adi
52 Gopalam eva daivatam bhaje sada (tar) Harikambhoji Adi
53 Gopalam eva daivatam bhaje sada gopalam (tar) Kamavardhini Adi
54 Gopalam eva daivatam bhaje sada gopalam (tar) Khamas Adi
55 Gopalam viddhi gopalam Mohana Chapu
56 Gopipihi pratttida sevanam Dhanyasi
57 Gopishu mrgayandhishu vane Shahana
58 Gopivanstara baharakyam Kedaragaula
59 Govardhana giraye Nadanamakriya
60 Govardhana giridhara govinda gokula palaka (tar) Darbarikanada Adi
61 Govardhana giridhara govinda gokula palaka (tar) Hindola Adi
62 Govardhana giridhara govinda gokula palaka (tar) Kanada Triputa
63 Govardhana giridhara govinda gokula palaka (tar) Mukhari Triputa
64 Govinda ghataya paramanandam amrutamiha hare (tar) Athana Jhampa
65 Govinda ghataya paramanandam amrutamiha hare (tar) Bhairavi Jhampa
66 Govinda ghataya paramanandam amrutamiha hare (tar) Kambhoji Jhampa
67 Govindam gopikanandam Punnagavarali
68 Govindamiha gopika nandakandam sanandam (tar) Abheri K/Chapu
69 Govindamiha gopika nandakandam sanandam (tar) Bageshri Adi
70 Govindamiha gopika nandakandam sanandam (tar) Bhairavi Jhampa
71 Govindamiha gopika nandakandam sanandam (tar) Madhyamavati Chapu
72 Govindanucharaha sarve govinda Saranga
73 Grhada vidyo bhagavan Saranga
74 Gubja samayadhi govinda Nadanamakriya Adi
75 Hali bali sa musali lalitanga Nadanamakriya Adi
76 Hali bali sa musali lalitanga Saurashtra Adi
77 Harandam rajavastrani Nadanamakriya
78 Hari megha rasakruti maduna (tar) Amritavarshani Adi
79 Hari megha rasakruti maduna (tar) Dhanyasi Triputa
80 Harimite shri harimite Shankarabharana Triputa
81 Hariratha nijashaktya murti Kalyani
82 Hasantam vasantam Saurashtra
83 He rama he krishna ihasam uttishtha he rama (tar) Bilahari Jhampa
84 He rama he krishna ihasam uttishtha he rama (tar) Deshakshi Jhampa
85 He rama he krishna ihasam uttishtha he rama (tar) Malahari Jhampa
86 Himagiri danayapatyam Mohana
87 Indra yaga samarambha sambharana Kambhoji Adi
88 Iti stataha sanjanardhanam Yadukulakambhoji
89 Iti stutava jagannatham Kamavardhini
90 Iti vadatihi gopi gopala krishna (tar) Kambhoji Adi
91 Ittam bhutam harim trshtva Bhairavi
92 Ittambhutam (tar) Kurinji Adi
93 Ityevam parthayandi Kambhoji
94 Jagadisham pashyata suravara vanita Madhyamavati Matya
95 Jagatu dayalayadehe Kambhoji
96 Jane bhuvana drishthi chaturi turinam (tar) Todi Adi
97 Janmantara sahashreshu Bilahari
98 Janubhyam panipadmabhyam Mohana
99 Jaya jaya balagopala hare jaya jaya Mohana Adi
100 Jaya jaya durge jita vairivarge vidayaniladi (tar) Ahiri Chapu
101 Jaya jaya durge jita vairivarge vidayaniladi (tar) Kambhoji Jhampa
102 Jaya jaya gokulabala jaya sakalagama mula dayaya (tar) Bhairavi Rupaka
103 Jaya jaya gokulabala jaya sakalagama mula dayaya (tar) Kurinji Adi
104 Jaya jaya gokulabala jaya sakalagama mula dayaya (tar) Ragamalika Rupaka
105 Jaya jaya bala gopala (tar) Mohana Adi
106 Jaya jaya ramanatha Nata Jhampa
107 Jaya jaya shrinivasa jaya jimmutapa bhakta Kalyani Triputa
108 Jaya jaya svamin jaya jaya (tar) Hamsadhvani Adi
109 Jaya jaya svamin jaya jaya (tar) Mayamalavagaula Adi
110 Jaya jaya svamin jaya jaya (tar) Mohana Chapu
111 Jaya jaya svamin jaya jaya (tar) Nata Adi
112 Jaya mangalam (tar) Madhyamavati Jhampa
113 Jaya mangalam (tar) Punnagavarali Jhampa
114 Jaya mangalam nitya shubhamangalam/mangalam Gauri Jhampa
115 Kalabha gati kalita (tar) Nadanamakriya Jhampa
116 Kalabhagati shobha gana Madhyamavati Jhampa
117 Kalaya kalyanani narayana bala bhadrava rajaya (tar) Kedaragaula Adi
118 Kalaya yashode tava balam khalabalaka khelana (tar) Gaula Adi
119 Kalaya yashode tava balam khalabalaka khelana (tar) Jog Adi
120 Kalaya yashode tava balam khalabalaka khelana (tar) Kedaragaula Adi
121 Kalaya yashode tava balam khalabalaka khelana (tar) Kharaharapriya Adi
122 Kalaya yashode tava balam khalabalaka khelana (tar) Ragamalika Adi
123 Kalaya yashode tava balam khalabalaka khelana (tar) Surati Chapu
124 Kalayata gopikaha karunya rasapura kala (tar) Kamavardhini Rupaka
125 Kalayata suravanita madana gopala Anandabhairavi Ata
126 Kalayata vana bhuvi kamagatim kalabha gamana (tar) Dhanyasi Adi
127 Kalayata vana bhuvi kamagatim kalabha gamana (tar) Kambhoji Eka
128 Kalayata vana bhuvi kamagatim kalabha gamana (tar) Madhyamavati Adi
129 Kalayae devamiha sugandham (tar) Punnagavarali Triputa
130 Kalyana gopalam karunalavalam malya (tar) Anandabhairavi K/Chapu
131 Kalyana gopalam karunalavalam malya (tar) Kamavardhini Adi
132 Kalyana gopalam karunalavalam malya (tar) Sindhubhairavi K/Chapu
133 Kama mohini kathaya Kamavardhini Rupaka
134 Kamsasura samharam Kedaragaula Chapu
135 Kamsena prerita Nadanamakriya
136 Kangkshe tava prasadam kaliptakhila (tar) Saveri Triputa
137 Karishyamaha sishorashya Kedaragaula
138 Karpurabaha kuvalayadala shyamala Saurashtra
139 Kartaram srva lokanam Shankarabharana
140 Karunaya avaloka mam Saveri Tripua
141 Kathaya kathaya madhavam he radhe kathaya (tar) Ahiri Triputa
142 Kathaya kathaya madhavam he radhe kathaya (tar) Kalyani Chapu
143 Kayam kayam vanamad Kapi
144 Kim rajate rajasadhasi Dhanyasi Triputa
145 Kiyate ramakrshnabhyam Saurashtra
146 Krishnam kalaya sakhi sundaram balakrishnam (tar) Mukhari Adi
147 Kshemam kuru gopala santatam mama (tar) Hamirkalyani Rupaka
148 Kshemam kuru gopala santatam mama (tar) Mohana Chapu
149 Kshemam kuru gopala santatam mama (tar) Ragamalika Chapu
150 Lila manusha deham lakshmi Mohana
151 Madhava madhava krishna mangalaya shri krishna (ta Kurinji Chapu
152 Madhava madhava krishna mangalaya shri krishna (ta Mohana Chapu
153 Madhava madhava krishna mangalaya shri krishna (ta Navaroj Chapu
154 Madhava mamava deva yadavakrishna yadukula (tar) Bhavapriya Adi
155 Madhava mamava deva yadavakrishna yadukula (tar) Kedaragaula Adi
156 Madhava mamava deva yadavakrishna yadukula (tar) Nilambari Adi
157 Madhava me ratim dehi Kapi Triputa
158 Madhavam drishya he mandara Kambhoji Adi
159 Mamaka bharatasadam Shankarabharana Triputa
160 Mamakam aparadha shatam kshamyatam tvaya (tar) Todi Triputa
161 Mangalalaya mamava deva pankajasana bhavita (tar) Kedaragaula Chapu
162 Mangalam rukmini ramanaya shrimate (tar) Ghanta Jhampa
163 Mangalam rukmini ramanaya shrimate (tar) Punnagavarali Jhampa
164 Mangalani dhanotu madhusudana (tar) Nadanamakriya Jhampa
165 Matsya kurma varaha nara mruga (tar) Malavi Adi
166 Mrigayata radha madhavam Behag Adi
167 Nanda gopalakrishna (tar) Khamas Rupaka
168 Nanda gopalakrishna (tar) Kambhoji Adi
169 Nanda gehini manda kamini Dvijavanti Adi
170 Nanda kumara gamanagam Saveri
171 Nanda nandana gopala jaya navanita chora (tar) Yadukulakambhoji Adi
172 Nanda nandana gopala jaya navanita chora gopala (t Bilahari Adi
173 Nanda nandana gopala jaya navanita chora gopala (t Dhanyasi Adi
174 Nanda nandana gopala jaya navanita chora gopala (t Kuntalavarali Adi
175 Nanda nandana gopala jaya navanita chora gopala (t Mohana Adi
176 Nanda nandana gopala jaya navanita chora gopala (t Ragamalika Adi
177 Nanda nandana govinda Saveri Triputa
178 Nanda nandanam nija bhakta chandanam (tar) Anandabhairavi Adi
179 Nanda nandanam nijabhakta chandanam (tar) Yadukulakambhoji Adi
180 Nandadi munindra bhavya nanda (tar) Anandabhairavi Adi
181 Nandadi munindra bhavya nanda (tar) Yadukulakambhoji Adi
182 Narayana jaya (tar) Yamunakalyani Adi
183 Narayana namo madhavaya nagendra shayanaya (tar) Anandabhairavi Triputa
184 Narayana namo madhavaya nagendra shayanaya (tar) Matimavarali ?
185 Narayana namo madhavaya nagendra shayanaya (tar) Shankarabharana Triputa
186 Narayana namo madhavaya nagendra shayanaya (tar) Sindhubhairavi
187 Narayanaya namo madhavaya (tar) Anandabhairavi Triputa
188 Natha natha ma kalaya (tar) Bhairavi Triputa
189 Natha natha ma kalaya (tar) Revati Rupaka
190 Natha natha ma kalaya (tar) Surati Rupaka
191 Nirgata mohatimiro Bhairavi Chapu
192 Nirvisesha chidananda mavirbhutam Nilambari
193 Nishpanna veda vighnano Nadanamakriya Adi
194 Nitya siddhagamanobhi bhagavan Nadanamakriya
195 Nityanandamiha pashyata narasimham Todi Rupaka
196 Nrnam pantahadim Saveri
197 Pahi mam pahi mam brahma rupalo Bhupala Triputa
198 Pahi mam pahi mam parama kripalo (tar) Bilahari Adi
199 Pahi mam pahi mam parama kripalo (tar) Bhupala Chapu
200 Pahi pahi jagan mohana krishna parama (tar) Kedara Chapu
201 Pahi pahi jagan mohana krishna parama (tar) Nadanamakriya Triputa
202 Pahi pahi mam (tar) Bauli Adi
203 Pahineyiyam asau dhrishtva Ahiri
204 Parama karunaya mam palaye bhakta manoratham (tar) Saurashtra Adi
205 Parama purusham anuyama vayam sakhi parama (tar) Behag Adi
206 Parama purusham anuyama vayam sakhi parama (tar) Kedaragaula Adi
207 Parama purusham anuyama vayam sakhi parama (tar) Todi Adi
208 Paramiha pashyata purusham Ghanta Triputa
209 Pashyata pashyata bhagavantam gopa balaka (tar) Bhairavi Triputa
210 Pashyata pashyata bhagavantam gopa balaka (tar) Kharaharapriya Triputa
211 Puraya mama kamam gopala varam varam vandana (tar) Bilahari Adi
212 Raksha raksha asura shiksha rajiva dalaya taksha ( Mukhari Ata
213 Rakshite gokulajane harina giridhari Todi
214 Rama mathura nagari ramya (tar) Kharaharapriya Adi
215 Rama mathura nagari ramya (tar) Saurashtra Chapu
216 Rama rama visaramo vayam Saveri Adi
217 Rama sakhe krishna sakhe ramaniya Kambhoji Triputa
218 Ramakrishna govindeti nama samprayoge (tar) Kokilapriya Rupaka
219 Ramakrishna govindeti nama samprayoge (tar) Mukhari Adi
220 Ramakrishna govindeti nama samprayoge (tar) Bhairavi Adi
221 Ramakrishna govindeti nama samprayoge (tar) Huseni Adi
222 Ramakrishna govindeti nama samprayoge (tar) Manji Adi
223 Re re manasa gopalam bhaja dure parihara (tar) Bhupala Adi
224 Re re manasa gopalam bhaja dure parihara (tar) Revagupti Ata
225 Re re manasa gopalam bhaja dure parihara (tar) Saveri Ata
226 Sahasari samarasamiha Vasanta Triputa
227 Sahasra nama sevita Nadanamakriya Adi
228 Sakala lokadhara sachchidakara prakatitagamajala ( Anandabhairavi Jhampa
229 Sakala lokadhara sachchidakara prakatitagamajala ( Supradipa Adi
230 Sakala lokadhara sachchidakara prakatitagamajala ( Valaji Jhampa
231 Samadanaya gopinim Kalyani
232 Sanandam nandasunum sakala Bhairavi
233 Sarva jnanakriya shaktim Nata
234 Sarva pratyancha megham Varali
235 Sarvanga saundarya Bhairavi
236 Shanke chakram sharada samayam Saranga Rupaka
237 Shanke chakre gadhe padme Madhyamavati Adi
238 Shanke chakre gadhe padme Nadanamakriya Adi
239 Shanke shankaram (tar) Saranga Chapu
240 Sharanam bhava karunamamayi guru dinadayalo (tar) Arabhi Adi
241 Sharanam bhava karunamamayi guru dinadayalo (tar) Hamsavinodini Rupaka
242 Sharanam bhava karunamamayi guru dinadayalo (tar) Kapi Adi
243 Sharanam bhava karunamayi guru dinadayalo (tar) Saurashtra Adi
244 Sharanam bhava krishnam sancharataram Nadanamakriya Adi
245 Shiva shiva bhava bhava sharanam mama bhavatu (tar Nadanamakriya Adi
246 Shiva shiva bhava bhava sharanam mama bhavatu (tar Ritigaula Adi
247 Shiva shiva bhava bhava sharanam mama bhavatu (tar Saurashtra Adi
248 Shiva shiva shiva shiva tava charanam Shanmukhapriya Adi
249 Shobhaname shobha (tar) Kamavardhini Rupaka
250 Shravanajalipir gopyo Nadanamakriya
251 Shri gopalakam ekameva daivatam Kalyani Jhampa
252 Shri hari charana saroje Bilahari
253 Shri jayadeva shishya jagaraja Surati
254 Shri krishna avaranam mama Dhanyasi Adi
255 Shri krishna lila Nadanamakriya
256 Shri krishna tava mahima Punnagavarali Adi
257 Shri krishna tavaka Chenjuruti Rupaka
258 Shri narayana vahana shrita munijana Mukhari Ata
259 Shri nilayam sakhi shri nilayam Mukhari Adi
260 Shri vasudeva prabho palaya mam (tar) Priyadarshini Chapu
261 Shri vasudeva prabho palaya mam (tar) Shankarabharana Chapu
262 Shripatimiha nandagopa graha Kambhoji Adi
263 Shura loka vanitaha samava loka Varali Jhampa
264 Subhadra balapatra sudarshana Saurashtra Triputa
265 Svaminam vanamalinam (tar) Bhairavi Chapu
266 Svaminam vanamailinim (tar) Saveri Ata
267 Svaminam vichitra vanamalinim Nadanamakriya Adi
268 Ta dhi taku tikuku (t) Begada Adi
269 Tava charanam (tar) Hamsavinodini
270 Tavakam prabhavam anushmaratam Kapi Adi
271 Tillana (ta dhi taku tikuku) Begada Adi
272 Tvat prasadam Saveri
273 Uddhrudha sarva bhayam Nadanamakriya Adi
274 Ujitva gokula ratrau Saveri
275 Vada kim karavani sakhi Kalyani Triputa
276 Vallavangana ma kalayata (tar) Shankarabharana Chapu
277 Vana bhuvi govindamiha viharantam Kedaragaula Triputa
278 Vayam dhanya vayam dhanya Saveri Adi
279 Vedatri soimhatvam naumi Kambhoji Jhampa
280 Vijaya gopala te mangalam vishvambara te mangalam Surati Adi
281 Viksheham kada gopala murtim sakshan (tar) Ahiri Triputa
282 Viksheham kada gopala murtim sakshan (tar) Anandabhairavi Adi
283 Viksheham kada gopala murtim (tar) Nilambari Adi;Triputa
284 Vraja bhuvi nanda kumarane Kedaragaula
285 Vruksha bhava pantamukto Kambhoji Adi
286 Yagjnya patni brindamadhu nayati Yadukulakambhoji Adi
287 Yagnyam yagnyabhujam vishnum Bhairavi